Raadswerk

Van visie naar resultaat

Doel van het raadswerk is om visie, ideeën en idealen gerealiseerd te krijgen door concrete verbeteringen in de stad, wijk of buurt.

Omgaan met de inhoud vraagt om vakmanschap (zie profiel), een toegankelijk netwerk van betrokkenen en passende informatie. iRaad bedenkt en ontwerpt deze informatievoorziening, die actueel, volledig, correct en compact moet zijn.

Lees ook het zeer volledige boek van Jan Dirk Pruim, griffier in Almere: "Hoe en wat voor het raadslid". 
Of
 lees zijn inspirerende essay: DE GRIFFIE VAN MORGEN: RUIMTEMAKERS GEZOCHT ↗.  

Gebaseerd hierop werken we momenteel aan een Informatieplan voor de "Griffie van morgen"

De 8 deelfuncties van het raadswerk

 1. Visie en idealen: Realiseren van de eigen visie en idealen, gebundeld in politieke ideeën en opvattingen.
  De kans op het realiseren van visies uit de samenleving heeft in de vertegenwoordigende democratie eens per 4 jaar een hoogtepunt rond de verkiezingen, door opname van activiteiten in een bestuursakkoord en "termijnagenda". Zie schema.
 2. Politieke kleur: Inbrengen van politieke kleur (via de fractie) houdt in dat de overtuigingen over de maatschappij, de staat, de markt, religie, cultuur en het individu sterk bepalend zijn bij het agenderen, prioriteiten stellen, maken van keuzes voor oplossingsrichtingen en het accepteren van eventuele gevolgen ervan. En daarover kan flink verschil van mening bestaan.
 3. Vertegenwoordigen: Inbrengen van de stem van de samenleving in de gemeenteraad.
  Vertegenwoordigen gebeurt overall via het beleidsprogramma maar ook per vraagstuk. Hierbij is de oog&oor functie in de samenleving en kennis van het daadwerkelijk functioneren van de stad voor raadsleden van groot belang. Weten wie er zijn, wie wat doet en weten wat er leeft.
 4. Kaders: Kaders stellen voor het algemeen belang en voor afzonderlijke vraagstukken. Dit is een van de klassieke elementen in de besluitvormingsprocessen. 
 5. Besluiten: Formeel besluiten nemen over onderhanden vraagstukken. Het meest zichtbare element in de besluitvorming, ondersteund door het "klassieke" RaadsInformatieSysteem (RIS).
 6. Controle: Controleren van het College, o.a. door de jaarrekening en de resultaten van het college-akkoord.
 7. Persoonlijke ontwikkeling: Ook dit zijn redenen om het raadswerk te vervullen. Het opdoen van ervaring en daarmee het ontwikkelen van een carrièrepad is eveneens een motivatie.
 8. Intern gericht activiteiten: personele, financiële en juridische zaken, waarvoor zo af en toe tijd nodig is.

Functies van raadsleden bij OpenSamenspraak

Functies van raadsleden

Een eerste ontwerp van de +1-gemeente (concept)

+1 gemeente